Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia

„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia” jest dokumentem planistycznym określającym politykę zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia. Studium, przyjęte zostało uchwałą nr 1032/2006 Rady Miasta Torunia z dnia 18 maja 2006 r.

 

Miejscowe plany zagospodarowanie przestrzennego

Toruń zajmuje obszar o wielkości 115,75 km kw., to jest 11 575 hektarów.

Powierzchnia miasta objęta jest:

 • aktualnymi planami - 5160,0 ha - 44,5% powierzchni miasta
 • plany w trakcie opracowania - 1024,0 ha -   9% powierzchni miasta
Przeznaczenie poszczególnych terenów oraz zasady ich zabudowania i zagospodarowania są określone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Ustalenia planów są jedną z podstaw sporządzania przez poszczególnych inwestorów projektów budowlanych. Mapka pokazuje tereny, dla których są przyjęte miejscowe plany zagospodarowania (zielone) oraz tereny, dla których plany są przygotowywane (niebieskie).Plany zagospodarowania przestrzennego są sporządzane przez prezydenta Torunia, w imieniu którego prace wykonuje Miejska Pracownia Urbanistyczna. Ostateczną decyzję o przyjęciu projektu złożonego przez prezydenta podejmuje rada miasta, która podejmuje w tej sprawie uchwałę.

Procedura przygotowania i uchwalenia planu obejmuje 14 etapów, które są szczegółowo opisane w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ważniejsze terminy występujące w toku prac nad planem to:

 1. Po podjęciu przez radę miasta uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu prezydent ogłasza (w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie) o przystąpieniu do planu, określając termin składania wniosków do planu - nie krótszy niż 21 dni od dnia ogłoszenia.
 2. Prezydent rozpatruje wnioski złożone po ogłoszeniu w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania.
 3. Po sporządzeniu projektu planu prezydent ogłasza (w miejscowej prasie oraz poprzez obwieszczenie) co najmniej na 7 dni przed wyłożeniem o terminie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu. Plan musi być wyłożony na okres min. 21 dni. W ogłoszeniu podaje się termin dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami.
 4. W okresie wyłożenia do publicznego wglądu i w terminie nie krótszym niż 14 dni od zakończenia wyłożenia zainteresowani mogą wnosić uwagi dotyczące projektu planu.
 5. Po upływie tego terminu (21+14) prezydent rozpatruje zgłoszone uwagi.
 6. Projekt planu kierowany jest do rady miasta, która podejmuje uchwałę w sprawie jego uchwalenia.
 7. W ciągu siedmiu dni po podjęciu uchwały przez radę, prezydent kieruje do wojewody dokumentację planistyczną w celu stwierdzenia jej zgodności z prawem.
 8. Wojewoda, w terminie 30 dni od daty otrzymania dokumentacji, podejmuje rozstrzygnięcie (stwierdza zgodność) i kieruje uchwałę do publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego.
 9. Plan obowiązuje po 30 dniach od daty publikacji.

Zarówno mieszkańcy, jak i firmy oraz instytucje uczestniczą w procedurze opisanej w punktach 1, 3 i 4.

Ustalenia planu (tekst i rysunek, kopie, które można uzy­skać w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Torunia, ul. Grudziądzka 126 B) stanowią - wraz z innymi warunkami uzyskanymi od gestorów sieci i zarządcy dróg - podstawę do dalszych prac pro­jektowych (opracowania projektu budowlanego). Dla konkretnego zamierzenia inwestycyjnego objętego pro­jektem budowlanym Wydział Architektury i Budownic­twa z upoważnienia Prezydenta Miasta Torunia wydaje w dalszym postępowaniu decyzję administracyjną o pozwoleniu na budowę.

W przypadku braku planu miejscowego zmiana zago­spodarowania terenu polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonywaniu innych robót budowla­nych, a także zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (z wyjątkami określonymi ustawą) wymaga ustalenia w drodze decyzji warunków zabudowy. Sprawę tę załatwia się w Wydziale Archi­tektury i Budownictwa UMT, gdzie składa się wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Wydanie tej decyzji jest możliwe po spełnieniu określonych warun­ków (art. 61 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). Na ich podstawie inwestor wykonuje dokumentację techniczną (projekt budowlany) inwestycji i występuje o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Szczegółowych informacji nt. zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia udziela:

Miejska Pracownia Urbanistyczna
ul. Grudziądzka 126 B
87-100 Toruń
tel.: 56 61 22 210
fax: 56 61 22 221

e-mail: mpu.fin@um.torun.pl
strona internetowa: www.mpu-torun.pl

Data publikacji: 2012-01-04

powrót na początek


powrót na początek